Danmarks Domstole

Danmarks Domstole består af 24 byretter, Tinglysningsretten, Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre landsret samt Højesteret.

Desuden omfatter organisationen Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen.

Du kan se en oversigt over byretterne her.

Byretterne behandler civile sager og straffesager i 1. instans. Desuden behandler byretterne fogedsager, sager om skifte af dødsboer m.v. og sager om konkurs og gældssanering.

Tinglysningsretten behandler sager om tinglysning.

Sø- og Handelsretten behandler alle sager om konkurs og gældssanering i Københavnsområdet, Desuden behandler Sø- og Handelsretten en række særlige civile sager, for eksempel sager om patenter og varemærker og sager vedrørende markedsføringsloven eller konkurrencelovgivningen.

Landsretterne behandler ankesager fra byretterne, Tinglysningsretten og Sø- og Handelsretten. Desuden behandler landsretterne et mindre antal civile sager i 1. instans.

Højesteret behandler ankesager fra landsretterne og fra Sø- og Handelsretten. Det er kun sager, der er principielle, der kan behandles i Højesteret. Derfor kræver det en særlig tilladelse, hvis en sag skal behandles i Højesteret.

Der er i alt omkring 375 udnævnte dommere i Danmark. Heraf omkring 255 byretsdommere, 95 landsdommere og 16 højesteretsdommere. I tillæg til de udnævnte dommere er der en række dommere, der kun er ansat midlertidigt. Det er for eksempel jurister, der er ansat i en uddannelsesstilling i en af landsretterne eller jurister, der er ansat som vikar for en dommer, der er sygemeldt eller har orlov. Desuden er der omkring 250 dommerfuldmægtige, det vil sige jurister, der ikke er dommere. Dommerfuldmægtige arbejder typisk i fogedretten eller skifteretten, men der er også ansat dommerfuldmægtige i landsretterne og i Højesteret.

Udover dommerne er der ansat omkring 1.600 kontorfunktionærer og andet personale ved retterne. Hvis man skal møde i fogedretten eller skifteretten, kan det godt være en kontorfunktionær, der behandler sagen. Så længe, der ikke er uenighed mellem parterne, behøver det nemlig ikke være en jurist, der behandler sager i fogedretten og skifteretten.

I 2018 afsluttede retterne 43.574 civile sager og 217.597 straffesager.

Du kan finde flere oplysninger om Danmarks Domstole her.